Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

α) Γενικά

 

Μέσω της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων το trakter αποσκοπεί στην προώθηση ενός ασφαλούς διαδικτυακού τρόπου προβολής τρακτέρ, αγροτικών μηχανημάτων, παρελκόμενα, εργαλείων, ανταλλακτικών και συναφών υπηρεσιών.

 

Το trakter διασφαλίζει - υπό την προϋπόθεση πάντοτε της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης του Μέλους - ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του (συλλογή, διατήρηση, αποθήκευση, καταχώριση, τροποποίηση, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή και καταστροφή τους) τελεί υπό τις προϋποθέσεις των νόμων 2472/1997 “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα'', 3471/2006 “Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες”, 3917/2011 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, της Κανονιστικής πράξης 1/1999 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), ενώ είναι σύμφωνη και με τις αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και οδηγίες της ΑΠΔΠΧ καθώς και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Το trakter τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Μελών του σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου και έχει γνωστοποιήσει νομίμως την τήρηση του αρχείου αυτού στην ΑΠΔΠΧ. Τα δεδομένα των χρηστών που καταχωρούνται στο αρχείο του trakter είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που δηλώνονται από τα ίδια τα υποκείμενα κατά την εγγραφή τους και τη δημιουργία λογαριασμού.

 

Σκοπός της συγκέντρωσης και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που θα γνωστοποιήσει το Μέλος στο trakter είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) και η χρησιμοποίησή τους μόνο όπως ορίζεται ακολούθως:

 

β) Συγκέντρωση πληροφοριών

 

Το trakter προσφέρει υπηρεσίες η παροχή των οποίων προϋποθέτει την εγγραφή του Χρήστη και/ή την προαιρετική γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων (βλ. Εγγραφή, Δημιουργία Λογαριασμού, Καταχώριση αγγελίας κτλ).

 

Για τον σκοπό της αποθήκευσης και μόνο τα δεδομένα διατηρούνται στην Ελλάδα.

 

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται από το trakter χρησιμοποιούνται για ανώνυμη στατιστική χρήση με σκοπό την καλή λειτουργία, την βελτίωση των υπηρεσιών όπως επίσης και για την βελτίωση των παροχών προς τα Μέλη του καθώς και για την αποφυγή πιθανών κακόβουλων ενεργειών από άλλα Μέλη.

 

Το trakter δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή με οποιοδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων του Μέλους σε κανένα τρίτο φορέα.

 

Το trakter μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα του Μέλους σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνον εάν:

 

1) Έχει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Μέλους για τη διοχέτευση των δεδομένων και λοιπών στοιχείων που τον αφορούν.

2) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα αυτά που συνεργάζονται με το trakter έχουν το δικαίωμα να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα Μέλη καταθέτουν στο trakter, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το trakter ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των Μελών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.

3) Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, με απόφαση δικαστηρίου ή σε περίπτωση που ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή  κανονιστική αρχή.

 

γ) Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

 

Το Μέλος (υποκείμενο των δεδομένων) έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν δικαιούμενο να διαγράψει, να διορθώσει, να τροποποιήσει, να ενημερώσει τα δεδομένα που έχει δηλώσει, ακόμη και να  διαγράψει πλήρως τα δεδομένα, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθυνόμενος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@trakter.gr. Στην ίδια διεύθυνση ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται για οποιαδήποτε ενημέρωση, ερώτηση ή αντίρρησή του σχετικά με την διατήρηση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει δηλώσει σύμφωνα με τον νόμο.

 

Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος διαγραφεί από το trakter με τη θέλησή του, το ιστορικό των συναλλαγών του (πχ καταχώρηση αγγελίας/διαφήμισης) έως τη δεδομένη χρονική στιγμή δύναται να διατηρηθεί στη βάση δεδομένων του trakter. Σε καμία περίπτωση διαγραφής λογαριασμού δεν θα διατηρούνται στη βάση δεδομένων στοιχεία αναγνώρισης του Μέλους οποιουδήποτε είδους (πχ Όνομα, Επίθετο κτλ).

 

Το trakter δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση του Μέλους για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Δικαιούται ωστόσο να αποστέλλει ενημερωτικά email σχετικά με την λειτουργία ή τις υπηρεσίες του trakter.

 

δ) Αρχεία αναγνώρισης (Cookies)

 

Τι είναι τα Cookies

 

To trakter χρησιμοποιεί αρχεία αναγνώρισης (cookies) για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. Το εν λόγω αρχείο είναι κρυπτογραφημένο, εγκαθίσταται στον φυλλομετρητή (browser) του Μέλους όταν αυτός συνδεθεί στο λογαριασμό του και απομακρύνεται οριστικά όταν το Μέλος αποσυνδεθεί.

 

Το cookie δεν χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του Μέλους και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε αρχείου από την συσκευή πλοήγησης που χρησιμοποιεί το Μέλος. Το αρχείο αυτό δεν προκαλεί βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα του Μέλους και δεν πλήττει τη λειτουργικότητά του με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα πρόσωπα

 

Το trakter μπορεί να επιτρέψει στα cookies τρίτων να εγκατασταθούν από τις υπηρεσίες οι οποίες εμφανίζονται στο trakter. Αυτά τα cookies δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Στην περίπτωση αυτή, θα βρείτε λεπτομέρειες για τα cookies στην αντίστοιχη ενημερωτική ιστοσελίδα αυτών των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση το trakter συνεργάζεται πάντα με αξιόπιστες online υπηρεσίες που ενημερώνουν τους χρήστες τους για την χρήση των cookies, συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και σέβονται την ιδιωτικότητα των χρηστών.

 

Πώς να ελέγχετε τα Cookies

 

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: www.AllAboutCookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές (browser) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν μερικές υπηρεσίες.

 

ε) Διεύθυνση ΙP

 

Η διεύθυνση IP (Internet Protocol address) της συσκευής πλοήγησης του Μέλους δύναται να κρατείται σε μερικές λειτουργίες (πχ online καταχωρήσεις αγγελιών) για τεχνικούς λόγους, για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του trakter καθώς και για την συλλογή ανώνυμων δεδομένων με σκοπό στατιστική επεξεργασία.

 

Κατ’ εξαίρεση δύναται αυτή να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί - τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας - από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και εφόσον αυτή είναι καταχωρημένη και διαθέσιμη.